0 RSS-лента RSS-лента

Памяти Ровбут Олега Михайловича

Автор блога: Рыбак Эстонии
Все рубрики (2766)
Ookeanikalandus
Ookeanikalandus, kalapüük ja kalade töötlemine ookeanidel ja nende ääremeredel; annab enamiku maailma üldkalasaagist. Kasutatakse ekspeditsioonipüüki, mis ääremeredel on tuntud juba aastasadu. Saak soolati ja vinnutati vanasti vahetult laevadel või kaugetel meresaartel ja laidudel. Reis kestis paarist nädalast mitme kuuni. Vanima ookeanipüügi näide on mereimetajate – vaalaliste – küttimine. 19. saj lõppkümnendil võeti ekspeditsioonivorm üle ka kalapüügis. Esialgu lubasid tehnilised võimalused toota vaid soolakala, seda toimetasid kaldale baaslaevad. Tehnika arenedes paranes merel toodetavate kalasaaduste kvaliteet ja laienes sortiment: külmutqatud kala, kalafilee, kalamaksaõli, konservid, preservid, jäätmetest valmistatud kalajahu ning hilisema tootena kalafarss ehk surimi.

Eestis alustati ookeanikalapüüki 1932: kuni 1938 väljus igal sügisel ekspeditsioon rasvase islandi heeringa püügiks. Baaslaevadeks olid aurikud „Eestirand“ ja „Läänerand“. Püüti seinnootadega kahe paadi süsteemis: noot lasti ümber kalaparve ja veeti kokku kahelt paadilt, kala võeti baaslaevale. Eesti geograafiline asend soodustas võimsa traallaevastiku baasi rajamist Tallinnas pärast II maailmasõda („Eesti Kalatööstus“ ehk „Ookean“). 1954 läksid siit esimesed keskmise suurusega traallaevad Norra merele. Püüti triivvõrkudega heeringat. 2016. a seisuga kuulusid Eesti kalalaevastikku 36 laeva Läänemerel ja 5 püügilaeva Atlandi ookeanil.
Eesti Kalatööstuse Tootmisvalitsus
Eesti Kalatööstuse Tootmisvalitsus, Eesti NSV kalamajanduse keskorgan 1962-70. Selle moodustamisega allutati Eesti NSV riiklikud kalandusettevõtted ja kalurikolhoosid Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsusele. Moodustamist põhjendati vajadusega koordineerida Läänemere-äärsete liiduvabariikide ja oblastite arenevat ookeanikalandust. Mereleksikon, 1996
Tallinna Külmutuslaevastiku Baas
Tallinna Külmutuslaevastiku Baas, 1964 asutatud ettevõte, mille ülesanne oli kalapüügilaevastiku teenindamine, sellelt kalasaagi vastuvõtmine ja töötlemine. Ettevõttele anti üle kõik Tallinna Ookeanilaevastiku Baasile kuulunud baas-, külmveo- ja külmutustöötlemislaevad, tankerid ning päästepuksiir. 1970 liideti tootmiskoondisega „Ookean“ („Eesti Kalatööstus“). Mereleksikon, 1996
Kaugpüügi tee tööstusliku tootmiseni
Mihkel Karu, Eesti Meremuuseum

Võrreldes nii 1920.–1930. aastate kui ka tänapäevaga oli kaugpüük Nõukogude perioodil Eesti kalamajanduses oluliselt kesksemal kohal. 1970. aastate lõpul andis kalapüük väljaspool Läänemerd 4/5 kogu Eesti NSV kalasaagist. Järgnevalt heidamegi põgusa pilgu sellele, kuidas kaugpüügil õnnestus saavutada niivõrd mastaapne roll kalanduses ning laiemalt kogu toonases merenduses.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

s1940. aastal pärast Eesti okupeerimist alanud natsionaliseerimine puudutas ka kalatöötlemisettevõtteid, mille alusel moodustati kalakombinaadid ja konservitööstused. Natsionaliseeriti ka teised kalandusega seotud äriühingud, nagu tünnitööstused, võrgutööstused jne. Kalureid endid suunati moodustama ühinguid ja artelle. Kui väiksemad püügialused jäid esialgu omanike kätte, siis suuremad kalapüügiks ja -transpordiks kasutatud alused läksid Eesti Riiklikule Merelaevandusele, peatselt aga vast loodud Riiklikule Kalapüügi Trustile. Sõjajärgsel kümnendil kujunes sellest alus ookeanikalandusele.

Eesti taasokupeerimisel 1944. aasta lõpul moodustati ENSV kalamajanduse organisatoorseks juhtimiseks Kalatööstuse Peavalitsus ja Eesti Kaluriliit ning hakati moodustama uusi ja taaslooma 1941. aastal asutatud kaluriühinguid ja -artelle. Esimene kalurikolhoos loodi Eestis 1948. aasta maikuus Saaremaal ja pea aasta hiljem oli neid 109. Väikesi, eelkõige rannakülade kogukondade põhjal moodustatud kolhoose hakati kohe ühendama – 1960. aastate teiseks pooleks oli neid alles ligi 30 ja 1989. aastaks oli kolhoose kaheksa.

Kaugpüügi tõus

Veel enne kalurikolhooside asutamist tehti esimene katse alustada kaugpüügiga – 1947. aastal suundus heeringa-ekspeditsioonile kaks MRT-tüüpi laeva. Ekspeditsioon ebaõnnestus ja tõi kaasa mitmeid poliitilisi pahandusi, sest ühe laeva meeskond põgenes Rootsi. Uuesti õnnestus ekspeditsiooni lähetamiseks luba saada pea kümmekond aastat hiljem – 1955. aastal lähetati kaks SRT-tüüpi laeva Atlandi ookeanile heeringat püüdma. SRT-4244-ga reisis püügiretkele kaasa kirjanik Juhan Smuul, kes vormis retkel saadud kogemused lastejutustuseks „Meremees Murka“ ja näidendiks „Atlandi ookean“. Nende edukate retkede järel hakati riiklikult arendama kaugpüüki ja laiendama ookeani kalalaevastikku. 1956. aastal loodi heeringapüügi organiseerimiseks Heeringapüügi Valitsus.

Püük laienes aasta-aastalt kiiresti, aina rohkem ja kaugemal võeti kasutusele uusi püügipiirkondi ning 1960. aastal ületas püügimaht esimest korda kolhooside peamiselt Läänemerele ja rannapiirkondadele keskendunud püügitegevuse kogusaagi. Kui püügilaevadena olid esialgu kasutusel valdavalt SRT-tüüpi alused, siis esimesteks baaslaevadeks kohandati endised maagiveolaevad. Esimene spetsiaalselt baaslaevaks ehitatud alus oli Jaan Anvelt. 1950. lõpul võeti kasutusele ka esimesed SRTR-tüüpi alused.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Tööstuslike mõõtmetega kaugpüügi tipp

1960. aastatel saavutas ookeanipüük tõeliselt tööstusliku mõõtme ja vormi, kui kasutusele võeti BMRT-tüüpi püügilaevad, mis olid võimelised püütud kala kohapeal ka töötlema. 1965. aastaks püüti seda tüüpi alustega juba rohkem kala kui teiste alustega kokku. Peamised püügipiirkonnad olid sel perioodil Loode-Atland ja Norra meri. Pidev ja tagantjärele kontrollimatuks tituleeritud kasv viis 1964. aastal ka organisatoorsete muudatusteni – kalapüügiga tegeles ja püügilaevu haldas edaspidi Tallinna Ookeanikalalaevastiku Baas ning saagi vedu, püügilaevade varustamist ja külmutuslaevu haldas Tallinna Külmutuslaevastiku Baas. Kõigi nende laevade teenindamiseks ehitati Tallinnas 1969. aastal Paljassaarde uus merekalasadam. Seal oli 11 kaikohta ja sadama aastane käive 800 000 tonni.

Organisatsioonide ühendamisel tekkis ligi 10 000 töötajaga tootmiskoondis Ookean. Sellele allutati püügi-, transpordi- ja baaslaevad, kalasadam ning mitmed teised tugistruktuurid. Hiigelorganisatsioon andis 1970. aastal ligi 2/3 ja kümnendi lõpul juba 4/5 Eesti NSV kalasaagist. Koondise põhiülesanne oli kalapüük ja -töötlemine ookeanil. Tootmiskoondisel olid võimsad kaldastruktuurid: kalasadam, külmhoone, laevaremonditehas, autobaas, navigatsiooniseadmete remonditöökoda, kalapüüniste vabrik, merekool Tallinnas jne. 1976. aastast kandis tootmiskoondis nime Eesti Kalatööstus (Estrõbprom).

1976. aastal püüdsid 76 Eesti NSV kaugpüügilaeva üle 320 000 tonni kala – see on üle 60 korra rohkem kui ookeanipüügi algusaastail. Alates 1979. aastast ulatusid kaugemad püügiretked lisaks Atlandi ookeani eri osadele juba ka Vaiksele ookeanile. Püütud kalast enamik läks sotsialismimeelsetesse arengumaadesse, vääriskala müüdi Saksamaa Liiduvabariigile ning alles sellest ülejäänu jõudis kodumaale. 1976. aasta püügikogus oli ka kaugpüügi tipp – alates 1977. aastast kehtima hakanud 200-miiliste majandustsoonide ja ülemaailmsete kalavarudega arvestavate püügikvootidega hakkasid numbrid langema.

Laevastikust

Kui 1970. aastate esimesel poolel moodustasid põhilise osa ookeanilaevastikust veel BMRT-tüüpi, RTMS-tüüpi ja SRTR-tüüpi laevad, siis aastatel 1977–1990 täienes laevastik 25 uue laeva võrra. Nende hulgas oli kuus ülisuurt, 1980. aastate teisel poolel kasutusele võetud Moonsund-tüüpi laeva – tegu oli hiiglasliku ujuva kalatehasega. Peale püügilaevade oli koondisel mitmeid transpordi- ja külmutuslaevu ehk ujuvbaase. Suurimateks laevadeks olidki selles süsteemis just baaslaevad, nendest ühed võimsamad Fryderyk Chopin ja Stanisław Moniuszko – Pionersk-tüüpi multifunktsionaalsed baaslaevad, kus lisaks kala külmutamisele ja soolamisele toodeti kalaõli, -jahu ja -konserve. 1980. lõpul oli tootmiskoondisel kokku 59 laeva.

Eesti taasiseseisvumisel organiseeriti Eesti Kalatööstus ümber riiklikuks aktsiaseltsiks Ookean – eesmärgiga jätkata senist tööd. Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega vähenes kiiresti kaugpüügi osatähtsus ja Eesti taasiseseisvumisel ei suudetud ümber orienteeruda turumajanduse tingimustele. Riiklik aktsiaselts Ookean töötas kuni pankrotini 1995. aastal.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Kaugpüügil on oluline osa ka Eesti Meremuuseumi uusimas püsiekspositsioonis Paksus Margareetas. Mihkel Karu on Paksu Margareeta mootorlaevade saali kuraator.
Экипажи ЭИ-4573 СРТ-4573
Капитан в 1958-59 году Дерушев Борис Иванович
РАБОТА ФЛОТА ЗА 21 ФЕВРАЛЯ 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В Северо-Западной Атлантике БМРТ-605 «Мыс Челюскин» выпустил за сутки 32 тонны мороженой рыбопродукции.
В Северо-Восточной Атлантике отлично потрудились экипажи БМРТ-227 «Аугуст Алле», БМРТ-355 «Антон Таммсааре» и БМРТ-457 «Каарел Лийманд», заморозившие от 40 до 45 тонн рыбы. РТМС-7507 «Саадъярв» выпустил 15 тонн мороженой продукции,
В Центрально-Восточной Атлантике неустойчивая промысловая обстановка. БМРТ-333 «Юхан Сютисте» заморозил за сутки 28 тонн рыбы, РТМС-7508 «Батилиман» - 3 тонны. РТМС-7576 «Харку» выгружал рыбную продукцию в порту Нуадибу. РТМ-7192 «Юлемисте" ожидал подхода транспорта для выгрузки рыбопродукции. БМРТ-489 «Юхан Лийв» переходил в районе промысла. Производственный рефрижератор «Аугуст Корк» заморозил 34 тонны рыбы. В этом иже районе работает ИСБ «Неотразимый».
В отряде судов начальника экспедиции А. Рысакова БМРТ -555 «Феодор Окк», БММРТ-185 «Отто Рястас" и БМРТ-598 «Рихард Мирринг» выпустили соответственно 29, 15 и 8 тони мороженой рыбопродукции. БМРТ-436 «Кристьян Рауд» и БМРТ-441 «Эдуард Сырмус» ожидали выгрузку. БМРТ-368 «Оскар Лутс» имел незначительный улов. СТР-8233, СРТР-9057, СРТР-9139 н СРТР-9062 вылова рыбы не имели, ведут поиск. СРТР-9031 патрулирует.
Производственный рефрижератор «Крейцвальд» выгружал продукцию на ТР «Апатитовый».
В Юго-Восточной Атлантике плавбаза «Станислав Монюшко» приняла на переработку 126 тонн свежья. РТМС-7510 «Мустъярв» заморозил 20 тонн рыбы. БМРТ-350 «Эвальд Таммлаан» и БМРТ-396 «Иоханнес Рувен" ожидали выгрузку продукции. Транспортный рефрижератор «Нарв-ский залив» переходил в районе промысла. МСБ «Ураган» принимал дизельное топливо от плавбазы "Балтийская слава».
На переходе на промысел танкер «Криптон» и РТМС-7535 «Лембит Пэрн».
В Таллин следует БМРТ-536 «Херман Арбон». Ориентировочный приход 2 марта.
Сергей Урядов. СОЛДАТСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ - 22 02 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

К технике у него привязанность давняя. Еще когда учился в школе, частенько помогал соседу ремонтировать колхозный грузовик. До призыва на военную службу закончил автошколу ДОСААФ. Любил занятия в слесарной мастерской, когда из отдельных узлов, деталей собирал в целое мудреный агрегат,
Умение водить машину, лечить ее «болезни» пригодилось не только тогда, когда работал шофером в колхозе имени М. И. Калинина, что на Тамбовщине, но и позднее, когда пришел на завод «Спецстроймашремонт» слесарем-мотористом. Здесь восстанавливали двигатели ЗИЛов, «Уралов». Уже через несколько месяцев молодому ремонтнику присвоили третий разряд. А тут и подоспело время служить.
...Взвод поднимался с рассветом. До семи сорока пяти зарядка. Завтрак. Построение на плацу и развод на занятия. Все по строгому распорядку, все по минутам.
Сергею Урядову нравилась беспокойная, хлопотная армейская жизнь. Полюбилась профессия, служил парень в ремонтном взводе.
Первые полгода пролетели стремительно, - вспоминает Сергей, - Новые друзья, дальние марши, выезды на учения...
До призыва и раза не мог на турнике подтянуться Спустя несколько месяцев службы - "солнышко" научился крутить.
За два года столько техники отремонтировали! Как тут не вспомнить заместителя командира взвода старшего сержанта О. Пирадзе Привезут в автопарк неисправную машину - замкомвзвода как будто преображается, рабочий азарт его наполняет. Сразу же приступает к ремонту. Умел сержант многое: и двигатель перебрать, и изношенный узел восстановить, и покрасить так, словно автомобиль только вчера сошел с заводского конвейера. У Пирадзе я учился многому. А когда он уволился в запас, занял его место.
Дружно жил взвод. Бывало, задерживались в автопарке допоздна. Задача требовала. Однако нытиков, слабодушных не было. Каждый знал: приказ надо выполнить в срок. С трудностями не считались. Вместе со мной во взводе служили парни разных национальностей — украинцы, дагестанцы, татары, грузины, русские, латыши. Нас армия сдружила, спаяла, закалила. Не раз подтверждал наш взвод звание отличного. Командир части на общем построении вручал ремонтникам алый вымпел «Победителю социалистического соревнования». И был этот вымпел для нас самой дорогой наградой.
Будто вчера носил я на плечах погоны, шагал строевым в колонне. Время незаметно промелькнуло. Увольнялся в звании сержанта. Наши места в строю заняло молодое пополнение. Грустно было расставаться с друзьями.
...Едва сбросив с плеч солдатскую шинель, Сергей Урядов вновь вернулся к прежней профессии -слесаря-ремонтника. Сейчас он трудится в энергомеханическом цехе объединения на ремонте электропогрузчиков. Он слесарь пятого разряда. Отличает Урядова ответственность за свою работу, хорошая техническая подготовка. И в мирном труде проявляется характер бывшего замкомвзвода, сержанта Урядова.
- Правильно говорят, что армия - настоящая мужская школа, - заметил Сергей в разговоре. -часто вспоминаю своих ребят по ремвзводу. Каждый из них увозил домой из части признательность за солдатские университеты.


А. ЖУДИНОВ.

НА СНИМКЕ: слесарь-ремонтник С. Урядов.
Фото автора.
ВСЕГДА В СТРОЮ – 22 02 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

СОВЕТСКИМ Вооруженным Силам — 65 лет. Этот праздник по-особому дорог и близок, прежде всего тем, кто сражался в рядах Советской Армии и Флота, участвовал в послевоенном строительство и развитии Вооруженных Сил, служил пехотинцем или моряком, связистом или авиатором, кто с оружием в руках воевал и стоит на страже Отчизны.
Участник Великой Отечественной войны... Среди многих высоких званий это звание в нашей стране одно из самых уважаемых и почитаемых народом. С достоинством несут его миллионы советских людей — те, кто в грозную для социалистического Отечества пору, не жался своей крови
и самой жизни, отстоял свободу и независимость Родины, спас человечество от коричневой чумы. А повергнув фашизм, они — вчерашние пехотинцы, моряки, авиаторы, партизаны — вернулись в цехи заводов, на поля и стройки, самоотверженным трудам восстанавливали и развивали народное хозяйство.
Горячие патриоты, они не ждали тогда никаких привилегий, кроме одной: права защищать Родину. Они не думали о себе, но Родина, партия думают о них постоянно. Ярким свидетельством этому является Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны". Речь в нем идет, конечно, не только о материальных благах. Сама атмосфера любви, благодарности и уважения позволяет дольше сохранять здоровье, жизненные силы участников войны, продлить для них радость созидательного труда рядом с сыновьями и внуками.
Уже не молоды фронтовики, дают им о себе знать старые раны и тяготы военных лет, но не стареют душою ветераны, они и ныне в строю, на трудовом фронте.
В объединении работает более 300 участников войны и ветеранов Вооружениях Сил. Они, как и все труженики моря и береговых подразделений, не жалея сил, отдают свои знания, богатый жизненный и трудовой опыт делу мирного созидания, ведут активную общественно-политическую и военно-патриотическую работу.
Продолжают по флотской и армейской привычке быть там, где трудно, работают в море ветераны войны В. Еськов, Герой Советского Союза П. Чалов, Б. Кудрявцев, С. Кошманов, В. Помозов и многие другие. Сразу же после службы в армии пришел к нам на флот и много лет работает первым помощником капитана ПБ «Станислав Монюшко" бывший авиатор ветеран Вооруженных Сил П. Головко.
В каком бы подразделении мы ни побывали, везде встретим наших ветеранов. В Таллинском морском рыбном порту это В. Старостенко, Н. Пшенный, Ф. Фуфачев, В Абросимов, С. Хорохонов, в управлении — Ф. Тамм, В Васильев, Ф. Корчагин, Р. Тимошенко, Ю. Мещанинов, Ю. Коротков, А. Мальцев, М. Фридман, на СРЗ — А. Ананьев, С. Гавриков, Д. Ку-лемалин, В. Лыков, Б. Аккер ман, в ОМТС — П. Рябчиков, Л. Летко, С. Первушин, в ЦОЛ — А. Лаас, в РСУ — А. Гиро, Ф. Тариков.
Многие из них занимают ответственные посты, возглавляют общественные организации, как, например, В. Кириченко, Б. Спихни, А. Алексеев, В. Михайлов, Г. Старцев и другие.
Считают своим долгом отдавать знания и опыт совершенствованию гражданской обороны, работе организаций ДОСААФ ветераны А. Голубчиков, И. Шперов, Н. Пшенный, Ф. Гальянов и другие активисты — бывшие воины армии и флота.
Неоценим вклад наших ветеранов в проведение военно-патриотической работы, в воспитание молодежи. Часто и интересно ведут беседы среди молодых рыбаков и молодежи в школах Э. Вийк, В. Суровцев, В. Васильев, П. Чалов, Ф. Тамм, В. Андерсон, Ю. Коротков, А. Мальцев, Т. Старцев и другие.
Ветераны войны, армии и флота и дальше готовы своим трудом крепить оборонную мощь страны, активно участвовать вместе со всеми рыбаками и рабочими в выполнении задач, поставленных XXVI съездом КПСС, Пленумами ЦК КПСС. Продовольственной программой страны. В праздничном приказе министра обороны СССР снова будут слова, обращенные к ветеранам войны и Вооруженных Сил. Это дань уважения тем, кто внес вклад в историческую победу над фашизмом, кто крепил славные традиции Советской Армии и Военно-Морского Флота.
С праздником, боевые друзья!

Н. ДВОРЕЦКИЙ, участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил СССР.

На судоремонтном заводе нашего объединения трудится много ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. Некоторых из них вы видите на нашем снимке (слева направо). Это Б. М. Аккерман, А. К. Ананьев, Д. М. Кулемалин, А. И. Куликов и С. 3. Гавриков.
Фото А. Орешко.
ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ – Радиоцентр Эстрыбпром 19 02 1983
Лидером в соревновании работников радиоцентра по праву считают бригаду, которой руководит ветеран объединения, радиооператор первого класса М. В. Булынко. В прошлом году возглавляемый Мариной Васильевной коллектив три квартала подряд выходил победителем. В этой же бригаде трудится и такой опытный мастер, как телеграфист первого класса Лууле Тульп. По итогам прошлого года она признана лучшей по профессий.
Высокий профессионализм и исполнительность — таков рабочим почерк радионавигатора первого класса Анатолия Ананьева и электромонтера Энделя Кяо. Они также лучшие по своим профессиям.
Труд работников радиоцентра измеряется многими параметрами: оперативностью, точностью передачи информации, выработкой. Например, перед новогодними праздниками радиооператоры-диспетчеры Любовь Петровна Ревякина и Валериан Иванович Нефедов приняли от наших рыбаков более 12 тысяч телеграмм.
- Самое непосредственное влияние на соревнование оказывает дисциплина, — говорит начальник радиоцентра объединения Евгений Петрович Линев. — В коллективе обсуждены материалы ноябрьского (1982 года) Пленума ЦК КПСС. Сделаны соответствующие выводы. Мы стали строже спрашивать за опоздания на работу, задержку обрабатываемых телеграмм, брак при передаче информации и другие нарушения. И неудивительно, что с каждым днем подобных минусов в нашей работе становится все меньше.

А. САЯНКИН.
Александр Александрович Губерер, директор СРЗ. … И СНОВА ПОШЕЛ БЫ ЭТИМ ПУТЕМ - 17 02 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Может ли быть призвание к ремонту? Точнее — к ремонту судов?
- Может, — считает Александр Александрович Губерер, директор СРЗ. И доказывает это всей своей трудовой жизнью.
...В 1957 году А. А. Губерер окончил Таллинский политехнический институт и первым же местом его работы стал судоремонтный завод. В 1968 году он перешел в объединение «Эстрыбпром». Был заместителем начальника механико-судовой службы по ремонту. Флагман ским механикомю. И быстро завоевал авторитет и уважение у всех, кому приходилось с ним работать. Во-первых — и в главных — отличным, знанием дела. Как опытный врач, с полуслова, с пока еще незаметных признаков может распознать болезнь и найти методы лечения, так и Александр Александрович определяет, что нужно сделать, чтобы судно быстрее не только вошло в строй, но и успешно работало положенный срок. А то и дольше. И вопросы ремонта решались с судовыми механиками быстро и точно. Что передать заводу, что сделает команда — заместитель по ремонту определял оперативно.
Запомнилось Губереру и время работы освобожденным флагманским механиком. И многим старшим механикам промысловых судов тоже. Даже в очень сложных условиях моря и промысла многие поломки и аварии ликвидировались на месте, не выводя надолго судно из рабочего режима.
— Наш «Сан Саныч» всегда найдет выход. — говорили моряки-механики. — Недаром — одессит!
Что ж, в этой шутке, наверное, тоже есть доля истины. И если говорят, что «одессит» — это не только место рождения, но и характер, то А. Губерер вполне оправдывает эти слова. И в этом — «во-вторых» его авторитета и уважения к нему. Энергичный, настойчивый, и в то же время требовательный, доброжелательный, всегда готовый к шутке, с высоким чувством ответственности, Александр Александрович притягивает к себе людей, их симпатии, вызывает желание работать вместе с ним.
Эти его качества как нельзя лучше подошли к его должности директора судоремонтного завода «Эстрыбпрома».
Наверное, многие из моряков, кому приходится заниматься ремонтом, заметили — что-то в этом деле у нас изменилось. Как-то более точно и профессионально стали решаться многие вопросы с тех пор, как Губерер стал директором. Нет, работать, в общем-то, не легче, и объем работ возрастает, а вот атмосфера какая-то иная, более деловитая, что ли.
И пример в этом подает сам директор. Вот хотя бы сроки ремонта. Еще недавно было так: намечено, скажем, закончить ремонт в середине месяца, значит — считай хорошо, если выйдет в начале следующего.
Сейчас срок стал законом. А. Губерер не обещает мгновенного ремонта, но зато и назначенный срок выдерживает точно.
...Рано утром, едва только начинается рабочий день, директора можно видеть, в цехах завода, часто бывает он на ремонтируемых судах, в доке... Не просто «можно видеть» — он старается поглубже вникнуть в работу участков, выяснить, что требуется, каково настроение рабочих, что можно ждать от сегодняшнего рабочего дня.
Так же часто бывает он и в механико-судовой службе, отделе снабжения. И всегда в курсе не только каждого рабочего дня, но и часа.
...— Конечно, призвание к этой работе есть, без. него трудно. — говорит Александр Александрович. — Без призвания нет радости от своего труда, а без нее... Наша работа ремонтников идет по синусоиде — иной раз руки опускаются: подойдет к пирсу, а то и не подойдет — буксиром притащат — трудяга-промысловик. Кажется, где ему еще плавать. только на металлолом годится... А через месяц — другой отходит от причала такой красавец, кажется, даже стройней и легче стал, двигатель работает, как здоровое сердце... Как услышишь три прощальных гудка, так свое сердце из груди рвется, тут уж чувствуешь себя на самой высокой волне этой «синусоиды». Все неприятности и огорчения отступают. Кажется, предложи кто, снова начать жизнь — снова пошел бы тем же путем, по ремонту.
Александру Александровичу Губереру исполняется 50 лет. И отмечая его юбилей, хочется пожелать: пусть еще на долгие годы хватит сил на его нелегком трудовом пути, полном и волнений, и радости свершений.

Н. МОЛЧАНЮК.

Фото И. Шперова